Nỗi lòng của con gái nhà văn Nam Cao

Ký họa về nhà văn Nam Cao.
Ký họa về nhà văn Nam Cao.
Ký họa về nhà văn Nam Cao.