Nhạc sĩ Đức Huy bái phục Nhật Thủy khi xuất sắc hóa thân thành Cẩm Ly