Nhà văn Nguyễn Trương Quý: “Thị trường đạo đức” đang trỗi dậy