Nhà văn Nguyễn Hiếu: “Tôi muốn cho độc giả đương thời và cả mai sau cùng hiểu...”