Nhà văn hóa Phạm Quỳnh được tôn vinh tại giải thưởng Phan Châu Trinh

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho nhà văn hóa Phạm Quỳnh nhận giải
Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho nhà văn hóa Phạm Quỳnh nhận giải
Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho nhà văn hóa Phạm Quỳnh nhận giải
Lên top