Nhà sản xuất “Dạ cổ hoài lang” xin lỗi về sự cố ảnh thờ