Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nguyễn Thị Thành không thi “chui”, không trốn lệnh triệu tập?