Nguyễn Thị Thành không thi “chui”, không trốn lệnh triệu tập?