Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người xem bỏ về trong ngày đầu cướp phết Hiền Quan

Phần lễ của hội cướp phết Hiền Quan bao gồm rước kiệu, tế lễ và kéo quân.
Phần lễ của hội cướp phết Hiền Quan bao gồm rước kiệu, tế lễ và kéo quân.