Người đẹp bán dâm: Các cuộc thi sắc đẹp cần xem lại khâu tuyển chọn đầu vào?