Nghệ sĩ miền Bắc tề tựu đông đủ trong lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu