Năm hai mốt thế kỷ hai mốt

Người thổi sáo 8, sơn dầu trên toan, khổ 110 x 150cm. Tranh: Nguyễn Quang Thiều
Người thổi sáo 8, sơn dầu trên toan, khổ 110 x 150cm. Tranh: Nguyễn Quang Thiều
Người thổi sáo 8, sơn dầu trên toan, khổ 110 x 150cm. Tranh: Nguyễn Quang Thiều
Lên top