Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nam Định chuẩn bị 50 nghìn cánh ấn đền Trần cho Lễ khai ấn 2013