Một đời thả hồn quê Việt vào tranh

Danh họa Nguyễn Phan Chánh và vợ - bà Tống Thị Trừng.
Danh họa Nguyễn Phan Chánh và vợ - bà Tống Thị Trừng.
Danh họa Nguyễn Phan Chánh và vợ - bà Tống Thị Trừng.
Lên top