Lý Nhã Kỳ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 500 triệu đồng