Lễ hội, không thể không quản được thì cấm

Trai làng xã Hiền Quan đánh trống phản đối việc dừng nghi thức cướp phết.
Trai làng xã Hiền Quan đánh trống phản đối việc dừng nghi thức cướp phết.
Trai làng xã Hiền Quan đánh trống phản đối việc dừng nghi thức cướp phết.
Lên top