Lan Phương biến hóa thành gái quê trong “Nó là con tôi“