Lần đầu tiên châu bản và mộc bản triều Nguyễn ra mắt công chúng Hội An

Các tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An - Quảng Nam xưa sẽ được trưng bày tại triển lãm.
Các tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An - Quảng Nam xưa sẽ được trưng bày tại triển lãm.
Các tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hội An - Quảng Nam xưa sẽ được trưng bày tại triển lãm.
Lên top