HỌA SĨ HỨA THANH BÌNH, PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG MỸ THUẬT TPHCM:

“Làm gì cũng phải có đam mê và tự trọng”