Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm đả nữ phim Việt đâu dễ!