Kịch "Tro tàn rực rỡ" - Không gian đầy cảm xúc của Việt Linh