Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khởi động dự án “10 tháng 10 phim tài liệu“