Khởi động chương trình “Hành trình kết nối yêu thương”