Khởi công lắp đặt ngọn hải đăng tại Đường sách TP.Hồ Chí Minh