Khánh Hòa: Một người dân công bố bộ tượng Phật thời nhà Trần