Khai trương bảo tàng Đông Nam Á đầu tiên trong khu vực