Khai mạc cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc – 2016