ISMS: Hiểu về nghệ thuật hiện đại

(Tối) sầu muộn (Melancholy [Evening]), 1896, EDVARD MUNCH. Các bức tranh khắc gỗ của nghệ sĩ Na Uy mạnh mẽ như các bức tranh sơn dầu của ông và đã ảnh hưởng đến các nghệ sĩ Biểu hiện sau này. Ví dụ này là một bức phong cảnh Biểu tượng điển hình, các hình thù rời rạc và màu sắc đối chọi của bãi biển lẫn mặt biển nói về sự xao động tinh thần trong nội tâm của đối tượng trong bức hình. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
(Tối) sầu muộn (Melancholy [Evening]), 1896, EDVARD MUNCH. Các bức tranh khắc gỗ của nghệ sĩ Na Uy mạnh mẽ như các bức tranh sơn dầu của ông và đã ảnh hưởng đến các nghệ sĩ Biểu hiện sau này. Ví dụ này là một bức phong cảnh Biểu tượng điển hình, các hình thù rời rạc và màu sắc đối chọi của bãi biển lẫn mặt biển nói về sự xao động tinh thần trong nội tâm của đối tượng trong bức hình. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
(Tối) sầu muộn (Melancholy [Evening]), 1896, EDVARD MUNCH. Các bức tranh khắc gỗ của nghệ sĩ Na Uy mạnh mẽ như các bức tranh sơn dầu của ông và đã ảnh hưởng đến các nghệ sĩ Biểu hiện sau này. Ví dụ này là một bức phong cảnh Biểu tượng điển hình, các hình thù rời rạc và màu sắc đối chọi của bãi biển lẫn mặt biển nói về sự xao động tinh thần trong nội tâm của đối tượng trong bức hình. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Lên top