Huyền thoại Catherine Deneuve không thăm lại phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long