Hơn 1%, Trần Hữu Kiên giành quán quân Vietnam's Got Talent