Hoạt động xuất bản năm 2016: Vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém