Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Họa sĩ Hoàng Hà Tùng: Vừa đi, vừa vẽ nông dân

Họa sĩ Hoàng Hà Tùng tặng tranh cho nông dân Hà Lan.
Họa sĩ Hoàng Hà Tùng tặng tranh cho nông dân Hà Lan.