Hình tượng con trâu trong cổ vật Việt Nam

Con nghé trên chiếc đĩa gốm Chu Đậu thời Lê sơ, thế kỷ 15. Nhà sưu tập Nguyễn Dòng
Con nghé trên chiếc đĩa gốm Chu Đậu thời Lê sơ, thế kỷ 15. Nhà sưu tập Nguyễn Dòng
Con nghé trên chiếc đĩa gốm Chu Đậu thời Lê sơ, thế kỷ 15. Nhà sưu tập Nguyễn Dòng
Lên top