Hình ảnh thiên nhiên nước Nhật tuyệt đẹp trong triển lãm của Bá Hân ở Nhật Bản