Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội