Giải Mai Vàng tương tác gần hơn với công chúng trẻ