FPT tiếp tục bị tố vi phạm bản quyền của POPS

FPT ghi đè logo của mình lên chương trình của POPS.
FPT ghi đè logo của mình lên chương trình của POPS.
FPT ghi đè logo của mình lên chương trình của POPS.
Lên top