Đóng máy phim “Tháng năm rực rỡ”

Một cảnh trong phim. Ảnh do đoàn phim cung cấp.
Một cảnh trong phim. Ảnh do đoàn phim cung cấp.