Đón bằng công nhận Mộc bản Trường học Phúc Giang là di sản tư liệu kí ức thế giới