Diva Thanh Lam: “Nợ tình, dù muộn vẫn phải trả...”