Định giá sính lễ tại đền, chùa khác gì “buôn thần bán phật”?

Người dân tràn ra đường để vái lạy trước cửa chùa Phúc Khánh, Hà Nội.
Người dân tràn ra đường để vái lạy trước cửa chùa Phúc Khánh, Hà Nội.
Người dân tràn ra đường để vái lạy trước cửa chùa Phúc Khánh, Hà Nội.
Lên top