Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đẹp trên người những thổ cẩm gấm hoa