Đạo diễn phim tài liệu Lê Phong Lan: “Làm phim tài liệu, thận trọng nhưng phải quyết liệt!”