Đam mê áo dài xưa

Hiếu và chiếc lọng vốn dùng để che nắng cho quan hay vua, hoàng phi... thời Nguyễn do anh tái tạo lại.
Hiếu và chiếc lọng vốn dùng để che nắng cho quan hay vua, hoàng phi... thời Nguyễn do anh tái tạo lại.
Hiếu và chiếc lọng vốn dùng để che nắng cho quan hay vua, hoàng phi... thời Nguyễn do anh tái tạo lại.
Lên top