Cuộc chiến bản quyền nhạc số: Ca sĩ tự bảo vệ mình hay bỏ rơi fan?