Chương trình nghệ thuật Mười bông hoa thép trên vùng đất Lam Hạ anh hùng