Chiếu 9 phim Đức tại 5 thành phố lớn

Cảnh phim “Lời hứa tự do vui trong cát”. Ảnh: Viện Goethe cung cấp.
Cảnh phim “Lời hứa tự do vui trong cát”. Ảnh: Viện Goethe cung cấp.