Cấp thẻ hành nghề: Không vì vài cá nhân dở mà ảnh hưởng cả ngàn nghệ sĩ

Chi Pu.
Chi Pu.