Cận cảnh 7 cây di sản độc đáo tại Đà Nẵng

Cặp cây bàng đực và cái vừa được công nhận cây di sản
Cặp cây bàng đực và cái vừa được công nhận cây di sản