Các sao Việt gác việc riêng để biểu diễn ủng hộ Minh Thuận