Các “nghệ nhân chân đất” mang Hò khoan Lệ Thủy đến với thủ đô